ПОКАНА

Ръководството на секция „Математика и информатика“ при СУБ – Пловдив свиква Общо събрание на секцията. То ще се проведе  

Кога: на 27.02.2024г. (вторник) от 15.00 часа
Къде: в Дома на учените на ул. „Митрополит Паисий“ № 6

със следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на секция „Математика и информатика“ за 2023 г.
  2. Приемане на Годишен план за дейността на секцията за 2024 г.
  3. Приемане на Правилник за работа на секцията
  4. Избор на Бюро на секцията

При липса на кворум, събранието ще се проведе от 16:00 ч., на същото място и при същия дневен ред. Право на глас имат всички редовно отчетени съюзни членове, платили членския си внос за 2024 г.

Доц. д-р Ст. Хаджиколева
Председател

26.01.2024 г.
гр. Пловдив

Покана