Съюз на учените в България – Пловдив е изградена на местно (регионално) ниво доброволна, независима и демократична организация на учените от града и региона. Като такава тя е неправителствена структура – част от гражданското общество в Република България, федеративен член на Съюза на учените в България, регистрирана по закона на юридическите лица с нестопанска цел. Изградена е чрез доброволно участие на юридически и физически лица – български или чуждестранни граждани с научна квалификация или работещи в областта на науката и свързани с нея сфери на дейност – висше образование, научно-развойна, инженерингова и внедрителска дейности.

Основна цел на СУБ – Пловдив е да изразява и защитава правата и интересите на учените в България, да подпомага тяхната творческо-професионална дейност и кариера, да обединява усилията им за издигане престижа на българската наука и висше образование, да мултиплицира приноса им за просперитета и развитието на Република България.

Подчинени на тази цел, главните задачи на нашата организация са:

  • да участва като независим и равноправен партньор и консултант на държавните и обществени органи и структури в областта на науката и висшето образование;
  • да работи за утвърждаване на ролята на науката като двигател на развитието и прогреса на обществото;
  • да съдейства за свободното творческо развитие на учените;
  • за развитие на иновациите и практическата полезност на научните търсения и резултати;
  • за изграждане на модерна икономика, основана на най-новите постижения на науката и техниката, за борба с бедността, изостаналоста и безпросветноста;
  • за повишаване на материалното и духовно благосъстояние на българския народ.

Основни дейности на организацията:

  • стимулира, подкрепя и популяризира научните изследвания и иновации във всички сфери на науката чрез организиране на разнообразни научни прояви;
  • спомага за създаване на професионални контакти между научни организации , звена и отделни учени;
  • организира и подпомага трансфер на научни резултати, технологии и инженерингови решения;
  • работи с обособени групи учени според научните им интереси- млади учени, учени- ветерани, дейци от различни научни области и др.