ПОКАНА

Уважаеми колеги,

имаме удоволствието да ви поканим да вземете участие в

ЮБИЛЕЙНАТА НАУЧНА СЕСИЯ
„ДНИ НА НАУКАТА – 2019”,

посветена на 75-тата годишнина от създаването на
Съюза на учените в България,

която ще се проведе на 31 октомври – 1 ноември 2019 г.
в Дома на учените, ул. „Митрополит Паисий“ 6, 4000 Пловдив

Съюзът на учените в България е учреден през 1944 г. от 17 видни български учени. Той обединява изследователи от различни научни направления, на различна възраст, с различни политически убеждения. През 2001 г. СУБ е вписан в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. През годините на съществуването си Съюзът неотклонно отстоява своите позиции на доброволна, независима, демократична национална неправителствена и творческо-професионална организация, продължител на творческите традиции на научната общност в България и функционираща на федеративен принцип.

Конференцията ще се проведе в следните научни направления:

 • Естествени и хуманитарни науки
 • Техника и технологии
 • Медицина, фармация и дентална медицина
 • Обществени науки, изкуство и култура

Научните доклади могат да бъдат представени чрез устна презентация или постер.

 • Устната презентация на докладите е с продължителност до 10 мин.
 • Постерът трябва да се помести в поле с размери 60 х 80 см.

Заявка за участие може да подадете по един от следните начини:

 • онлайн на адрес: https://usb-plovdiv.org/registration-2019/;
 • на e-mail: sub_plov@mail.bg;
 • по пощата на адрес: Дом на учените, ул. „Митрополит Паисий“ 6, 4000 Пловдив;
 • при регистрация в канцеларията на Дома на учените.

Публикуване на докладите:

Пълният текст на докладите ще бъде публикуван в Научните трудове на СУБ – Пловдив, които са включени в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. Ще се публикуват само доклади, за които е внесена такса правоучастие в посочения срок.

Важни срокове:

23 октомври 2019 г. – Получаване на заявките за участие.
15 ноември 2019 г. – Получаване на пълен текст на докладите (“camera ready”) – на хартиен и на електронен носител.

Заявки за участие, получени след 23.10.2019 г., ще се приемат, но е възможно да не бъдат включени в предварително изготвената програма.

Такси за правоучастие:

 • За участие с 1 доклад до 4 страници – 80 лв.
 • За участие на редовно отчетен член на СУБ с 1 доклад до 4 страници – 60 лв.
 • За всяка допълнителна страница се доплаща по 10 лв.

В таксата правоучастие са включени кафе пауза и материали за конференцията.

Таксата за правоучастие се внася (препоръчително) по банков път или в брой до 31.10.2019 г.

Банкова сметка:
Съюз на учените в България – Пловдив
Банка „ДСК-ЕАД”
ФЦ „Пълдин”
IBAN: BG88 STSA 9300 0002 6151 78
BIC: STSABGSF

Присъствието на поне един от авторите на доклад е задължително.

Покана

Заявка за участие

Изисквания за печат

Програма