ПОКАНА

На 26.05.2023 г. (петък), в Дома на учените – Пловдив, от 14:00 часа ще се проведе общо събрание на секция „Математика и информатика“ при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Подготовка за провеждането на научна сесия „Дни на науката 2023” на СУБ – Пловдив.
 2. Обсъждане на номинация за Конкурса за високи научни постижения на Съюза на учените в България.
 3. Други.

При липса на кворум, събранието ще се проведе от 15:00 ч., на същото място и при същия дневен ред. Право на глас имат всички редовно отчетени съюзни членове, платили членския си внос за 2023 г.

Доц. д-р С. Хаджиколева
Председател на Секция „Математика и информатика“


ПОКАНА

На 24.11.22 година (четвъртък), в Дома на учените – Пловдив, от 10:00 часа ще се проведе отчетно-изборно събрание на секция „Икономика“ при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане отчета на секцията.
 2. Обсъждане номинациите за председател и зам.-председател на секцията.
 3. Избор на председател, на зам.-председател и секретар на секцията.
 4. Избор на пълномощници за ОС на СУБ – Пловдив.
 5. Разни.

Проф. д-р Б. Хаджиев
Председател на Секция „Икономика“


ПОКАНА

На 25.11.2022 г.  от 12:00 ч. в зала 513 на  Факултета по дентална медицина – Пловдив  ще се проведе  годишно отчетно-изборно събрание на Секция „Дентална медицина към СУБ – Пловдив  при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане отчета на секцията.
 2. Избор на председател и секретар на секцията.
 3. Избор на пълномощници за ОС на СУБ – Пловдив.
 4. Разни.

Проф. д-р Снежана Цанова, дм
Председател на Секция „Дентална медицина“


ПОКАНА

На 30.11.2022 г. (сряда), в Дома на учените – Пловдив, от 14:00 часа ще се проведе отчетно-изборно събрание на секция „Математика и информатика“ при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за дейността на секция „Математика и информатика“.
 2. Избор на председател и зам.-председател на секцията.
 3. Избор на секретар на секцията.
 4. Организационни въпроси.
 5. Други.

При липса на кворум, събранието ще се проведе от 15:00 ч., на същото място и при същия дневен ред. Право на глас имат всички редовно отчетени съюзни членове, платили членския си внос за 2022г.

Доц. д-р М. Милев
Председател на Секция „Математика и информатика“


ПОКАНА

На 1.12.2022 г. (четвъртък) от 14:30 часа, онлайн ще се проведе отчетно-изборно събрание на секция „Медицина“.

Линк към екипа за общо събрание:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3axuZbhAQpjcoirXX5ki7aaHf4MoEwG68j7dUVq3ZsKgI1%40thread.tacv2/General?groupId=e8069b75-c77a-48fe-92d5-582b4fb59362&tenantId=39896cea-a400-4786-ab6c-bb91647fe0f9 

Линк към заседанието на 01.12.2022 г. от 14.30:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3axuZbhAQpjcoirXX5ki7aaHf4MoEwG68j7dUVq3ZsKgI1%40thread.tacv2/1668582304600?context=%7b%22Tid%22%3a%2239896cea-a400-4786-ab6c-bb91647fe0f9%22%2c%22Oid%22%3a%22aaf8d245-c9e4-4b85-9079-a4c30fba2be0%22%7d

Проф. д-р П. Атанасова
Председател на Секция „Медицина“


ПОКАНА

На 01.12.2022 г.  от 16:00 ч. в първа компютърна зала  на  Химическия факултет при ПУ „П. Хилендарски“ – Пловдив  ще се проведе  годишно отчетно-изборно събрание на Секция „Химия“ към СУБ – Пловдив  при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане отчета на секцията за периода 2018-2022 г.
 2. Избор на председател и секретар на секцията.
 3. Избор на пълномощници за ОС на СУБ – Пловдив.
 4. Разни.

Доц. д-р Стела Статкова-Абегхе
Председател на Секция „Химия“


ПОКАНА

На 21.12.22 година (сряда), от 17:00 часа онлайн ще се проведе отчетно-изборно събрание на секция „Физика при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Осбъжане и приемане на отчета на секцията за периода 2018-2022 г.
 2. Избор на председател, на зам.-председател и на секретар на секцията.
 3. Избор на пълномощници за ОС на СУБ – Пловдив.
 4. Разни.

Право на глас имат всички редовно отчетени съюзни членове, платили членския си внос за 2022 г.

Информация за присъединяването към Google Meet
Връзка към видеообаждането: https://meet.google.com/nmw-icpa-nxq
Или наберете: ‪(US) +1 413-340-2332 ПИН: ‪229 764 867#

Доц. д-р Тодорка Димитрова
Председател на Секция „Физика“


ПОКАНА

На 21.12.2022 година (сряда), от 17:00 часа онлайн ще се проведе отчетно-изборно събрание на секция „Филология“ при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Осбъжане и приемане на отчета на секцията за периода 2018 – 2022 г.
 2. Избор на председател, на заместник-председател и на секретар на секцията.
 3. Избор на пълномощници за ОС на СУБ – Пловдив.
 4. Разни.

Право на глас имат всички редовно отчетени съюзни членове, платили членския си внос за 2022 г.

Връзка към видеообаждането: https://meet.google.com/zfm-iygz-fjo

Доц. д-р Красимира Чакърова,
председател на Секция „Филология“

гр. Пловдив