УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

Каним Ви да участвате в традиционната ежегодна научна сесия „Дни на науката 2023” на СУБ – Пловдив, която ще се проведе присъствено, в Дома на учените, на 23-24 ноември 2023г.

Съюзът на учените в България е учреден през 1944 г. от 17 видни български учени. Той обединява изследователи от различни научни направления, на различна възраст, с различни политически убеждения. През 2001 г. СУБ е вписан в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. През годините на съществуването си Съюзът неотклонно отстоява своите позиции на доброволна, независима, демократична творческо-професионална организация, продължител на творческите традиции на научната общност в България.

Конференцията ще се проведе в следните научни направления:

 • Естествени и хуманитарни науки
 • Техника и технологии
 • Медицина, фармация и дентална медицина
 • Обществени науки, изкуство и култура

Заявка за участие може да подадете по един от следните начини:

 • на e-mail: office@usb-plovdiv.org
 • по пощата на адрес: Дом на учените, ул. „Митрополит Паисий“ 6, 4000 Пловдив;
 • в канцеларията на Дома на учените.

Публикуване на докладите:

Пълният текст на докладите ще бъде публикуван в Научните трудове на СУБ – Пловдив, които са включени в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. Ще се публикуват само доклади, за които е внесена такса правоучастие в посочения срок.

Важни срокове:

10 ноември 2023 г. 16 ноември 2023 г. – Получаване на заявките за участие.
10 декември 2023 г. – Получаване на пълен текст на докладите (“camera ready”) – на хартиен и на електронен носител.

Заявки за участие, получени след 10.11.2023 г., ще се приемат, но е възможно да не бъдат включени в предварително изготвената програма.

Такси за правоучастие:

 • За участие с 1 доклад до 4 страници за нечленове на СУБ  – 90 лв.
 • За участие на редовно отчетен член на СУБ с 1 доклад до 4 страници – 70 лв.
 • За участие без право на публикация – 50 лв.
 • За студенти и докторанти нечленове на СУБ, с участие и право на публикация – 70 лв.

За удостоверяване статута на  редовен студент или докторант се изисква доказателствен материал на хартиен носител.

 • За всяка допълнителна страница се доплаща по 10 лв.

Таксата за правоучастие се внася (препоръчително) по банков път или в брой до 15 ноември 2023 г. 17 ноември 2023 г.

Банкова сметка:
Съюз на учените в България – Пловдив
Банка „ДСК-ЕАД”
ФЦ „Пълдин”
IBAN: BG88 STSA 9300 0002 6151 78
BIC: STSABGSF

Поне един от авторите на доклад задължително трябва да се регистрира за участие в конференцията.

Заявка за участие

Шаблон за доклад

Програма на конференцията

За допълнителна информация пишете на e-mail: office@usb-plovdiv.org.