ДО ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА ОСП
НА СУБ – ПЛОВДИВ

ПОКАНА

Управителният съвет на СУБ – гр. Пловдив на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 35  от Устава на СУБ – Пловдив свиква Общо събрание на пълномощниците

на 24.09.2020 г. (четвъртък) от 15.00 часа
в Дома на учените на ул. „Митрополит Паисий“ № 6

със следния дневен ред:

  1. Отчет за финансовото състояние на СУБ – Пловдив за 2019 г.;
  2. Отчет за дейността на СУБ – Пловдив за 2019 г.;
  3. Избор на нов представител на СУБ – Пловдив в Управителния съвет на Съюза на учените в България;
  4. Административни и организационни въпроси;
  5. Други.

Председател на СУБ – гр. Пловдив
доц. д-р Владимир Андонов, дм

21.08.2020 г.
гр. Пловдив