УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

Каним Ви да участвате в традиционната ежегодна научна сесия „Дни на науката 2020” на СУБ – Пловдив, която ще се проведе

на 20-21 ноември 2020г.

Съюзът на учените в България е учреден през 1944 г. от 17 видни български учени. Той обединява изследователи от различни научни направления, на различна възраст, с различни политически убеждения. През 2001 г. СУБ е вписан в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. През годините на съществуването си Съюзът неотклонно отстоява своите позиции на доброволна, независима, демократична национална неправителствена и творческо-професионална организация, продължител на творческите традиции на научната общност в България и функционираща на федеративен принцип.

Конференцията ще се проведе в следните научни направления:

  • Естествени и хуманитарни науки
  • Техника и технологии
  • Медицина, фармация и дентална медицина
  • Обществени науки, изкуство и култура

Заявка за участие може да подадете по един от следните начини:

  • на e-mail: sub_plov@mail.bg;
  • по пощата на адрес: Дом на учените, ул. „Митрополит Паисий“ 6, 4000 Пловдив;
  • при регистрация в канцеларията на Дома на учените.

Публикуване на докладите:

Пълният текст на докладите ще бъде публикуван в Научните трудове на СУБ – Пловдив, които са включени в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. Ще се публикуват само доклади, за които е внесена такса правоучастие в посочения срок.

Важни срокове:

31 октомври 2020 г. 10 ноември 2020 г. – Получаване на заявките за участие.
30 ноември 2020 г. – Получаване на пълен текст на докладите (“camera ready”) – на хартиен и на електронен носител.

Заявки за участие, получени след 31.10.2020 г., ще се приемат, но е възможно да не бъдат включени в предварително изготвената програма.

Такси за правоучастие:

  • За участие с 1 доклад до 4 страници – 80 лв.
  • За участие на редовно отчетен член на СУБ с 1 доклад до 4 страници – 60 лв.
  • За всяка допълнителна страница се доплаща по 10 лв.

Таксата за правоучастие се внася (препоръчително) по банков път или в брой до 31 октомври 2020 г.

Банкова сметка:
Съюз на учените в България – Пловдив
Банка „ДСК-ЕАД”
ФЦ „Пълдин”
IBAN: BG88 STSA 9300 0002 6151 78
BIC: STSABGSF

Поне един от авторите на доклад задължително трябва да се регистрира за участие в конференцията.

Заявка за участие

Изисквания за печат

Програма на конференцията

Предвид сложната епидемиологична ситуация в страната, свързана с Covid-19, конференцията ще се проведе в онлайн формат.

За допълнителна информация пишете на e-mail: sub_plov@mail.bg